تبلیغات
اقدام پژوهی شهرستان مرودشت - راهنمای تهیه ی گزارش اقدام پژوهی

اقدام پژوهی شهرستان مرودشت
 
فردائی بهتر با پژوهش در آموزش و پرورش

Powered by WebGozar

--- < ----- ----- -----
 1. صفحه روی جلد عنوان سایر مشخصات مربوطه                              
 2. صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
 3.  فرم مخصوص ثبت مشخصات معلم پژوهنده
 4. صفحه ویژه نوشتن یک جمله علمی با تایپ درشت
 5. صفحه ویژه فهرست عناوین
 6. مقدمه   آنچه در مقدمه باید درج شود:
 •   اهمیت و ضرورت فعالیتهای تحقیقاتی وضرورت آن درآموزش وپرورش 
 •   اهمیت کارآموزش وپرورش واهمیت شغلی که دارید(اداری-مدیر-معلم-  مشاور)
 •   سوابق شغلی به لحاظ ویژگیهای شخصی-کاری وبرخی علائق خود
 •   سوابق تحقیقاتی خودتان وشرکت درآزمونهای علمی
 •   بیان انگیزه شرکت درطرح اقدام پژوهی
 •   بیان اهداف اجرای طرح فوق(موضوع کارتان)
 •   بیان علل انتخاب موضوع کار خود
 •   بیان موضوع طرح اقدام پژوهی خود(با کمی توصیف)
 •   نقش خودرادرنوشتن طرح معین کنید مثلا بعنوان دبیرجغرافیا
 •   بیان کنید که تصمیم گرفتیدمساله خودرادر قالب اقدام پژوهی رفع نمایید.
 1. صفحه روی جلد عنوان سایر مشخصات مربوطه                              
 2. صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
 3.  فرم مخصوص ثبت مشخصات معلم پژوهنده
 4. صفحه ویژه نوشتن یک جمله علمی با تایپ درشت
 5. صفحه ویژه فهرست عناوین
 6. مقدمه   آنچه در مقدمه باید درج شود:
 •   اهمیت و ضرورت فعالیتهای تحقیقاتی وضرورت آن درآموزش وپرورش 
 •   اهمیت کارآموزش وپرورش واهمیت شغلی که دارید(اداری-مدیر-معلم-  مشاور)
 •   سوابق شغلی به لحاظ ویژگیهای شخصی-کاری وبرخی علائق خود
 •   سوابق تحقیقاتی خودتان وشرکت درآزمونهای علمی
 •   بیان انگیزه شرکت درطرح اقدام پژوهی
 •   بیان اهداف اجرای طرح فوق(موضوع کارتان)
 •   بیان علل انتخاب موضوع کار خود
 •   بیان موضوع طرح اقدام پژوهی خود(با کمی توصیف)
 •   نقش خودرادرنوشتن طرح معین کنید مثلا بعنوان دبیرجغرافیا
 •   بیان کنید که تصمیم گرفتیدمساله خودرادر قالب اقدام پژوهی رفع نمایید.

7-بیان مسأله:

 • نحوه سأله یابی(چگونه مسأله را یافتید)
 • تشریح مسأله به صورت روشن،واضح و رقیق
 • بیان اهمیت،حسّایت،ضرورت مسأله در ابعاد مختلف(آموزشی،علمی،اداری، و برنامه ریزی
 • ویژگی افرادی که مسأله به انها مربوط است به روشنی،با تجزیه و تحلیل و نقد دقیق و تخصصی بیان و توصیف شود.
 • عوامل احتمالی ایجاد مسأله بیان شود.
 • ابعاد و ویژگی های مختلف مسأله را از زوایای مختلف برسی کنید.
 • عوارض و پیامدهای احتمالی مشکل(مسأله )را برشمارید.
 • وضعیت یا موقیعتی که باید تغیر کند دقیقاَ مشخص شود.
 • بیان کنید که انجام این تحقیق تا چه اندازه موجب تغییر،تعدیل یا اصلاح مشکل یا مسأله خواهد شد.
 • وضعیت کمّی و کیفی محیط تحقیق مورد نظر را دقیقاً تشریح کنید.
 • برسی های پرسش های که در حل مسأله به ذهن شما رسیده است.
 • نهایتاًدر تعریف مسأله خواننده باید بتواند از وضعیت مورد نظر تصویر واقعی،بدون ابهام و پرسش به آورد.

8- کلید واژه ها(در سراسر طح اقدام پژوهی هر واژه علمی،تخصصی،فنّی،تکنیکی،نظری(تئوریکی)و یا کلماتی که پایه ،اساسی،مهم و کلیدی محسوب می شوند باید با تعریف و توصیف روشن و عملیاتی شما برای همه خواننگان قابل فهم باشد.

9- جمع اوری (گرد اوری) داده ها و اطلاعات:

الف)روش های گردآوری اطلاعات

ب)داده های بدست آمده

ج)آنالیز داده ها

د)ارائه راه حل های متعدد

................................................................................

الف)روش های گردآوری اطلاعات میتواند حسب نوع مسأله با هر یک از روشهای زیر و یا ازمجموعه روشهای زیر انجام پذیرد

 • پرسشنامه 1-عادی(بسته) با گزینه های مختلف2-باز (تشریحی) 3-تلفیقی(باز+بسته-پرسشنامه راهنمای مصاحبه (جهت داشتن مصاحبه های هماهنگ)
 • مصاحبه :1- کاملاُ ساختار یافته،منظم،هدایت شده2- باز(آزاد)

انواع اجرای مصاحبه می تواند به صورت حضوری،تلفنی و یا رایانه ای باشد.

 • مشاهده 1- مشاهده با استفاده از شیوه آماری2- مشاهده نمودار عمل متقابل  3- مشاهده و تحلیل طرز کار یا عمل  4- مشاهده و تحلیل کنش و واکنش افراد
 • اسناد ومدارک: 1-اسنادمکتوب (گزارش همایش ها،صورتجلسات کتب،مجلات وروزنامه ها،گزارش های پژوهشی و پرونده ها )2-اسناد تصویری(نقاشیها،فیلمها،نقشه ها،نمودارها،چارتها،عکسها و سی دی ها)3 اسناد شفاهی ماجراها،خاطرها،وقایع،عقاید،باورها،سخنان،و گفته های افراد و گروه ها)

............................................................................................

ب)داده های بدست آمده(در این بخش کلیه اطلاعات و داده هایی که با استفاده از روش های مختلف جمع آوری نموده اید عینا می نویسید)

............................................................................................

ج)آنالیز داده ها:در آنالیز داده ها باید دو مورد زیر باید مد نظر قرار گیرد

1- اهداف آنالیز داده ها 2-روش های تجزیه و تحلیل داده ها

1- اهداف آنالیز داده ها

 • ·         شناخت بهتر مسأله و کسب آگاهی از ابعاد مختلف آن
 • ·         کوچک سازی داده ها و یا طبقه بندی آن
 • ·         شناسایی بهتر و بیشتر راه حلهای موقت
 • ·         نمایش داده ها در یک نگاه
 • ·         دستیابی به بهترین روش تجزیه و تحلیل داده ها

2- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

 • ·         روش به تصویر کشیدن مسأله،روش ترسیم مفاهیم
 • ·         روش نمودار استخوان ماهی ازپرفسور کائوروایشاکاوا
 • ·         روش نمودار چرا؟چرا؟
 • ·         روش پنج چرا؟:پنج بار یک مسأله را زیر سوال ببرید
 • ·         روش کوله بار تجربه(نشست مشورتی گروهی گروهی از متخصصانExperience Kit) )
 • ·         روش شش پرسش(چرا،چگونه،چه کسی،چه چیزی،چه موقع،کجا)
 • ·         روش فشار واکنش(مسئله را بفشرید یا بسط دهید

oمثلا چرا این کار را می کنم؟ زیرا می خواهم

o چرا می خواهم این کار را انجام دهم؟ چون رئیسم از من خواسته است

o چرا رئیسم از من خواسته است؟ زیرا رئیس او از او خواسته است

.................................................................................................

10- مرحله اقدام: برای مرحله اقدام باید سعی نمود راه حل های نهایی را با استفاده از ملاک های زیر پیدا نمود

 •  از طریق روش علمی
 • از طریق روش آزمایش
 •  از طریق روش تجربه
 • از طریق روش تحقیق و بررسی
 •  از طریق روش قدرت علمی هر راه
 •  از طریق روش مورد استقبال قرار گرفتن هر راه از سوی مخاطبین
 •  میزان کارایی
 • میزان اثر بخشی
 • نو بودن
 •  فعال بودن هر راه(حالت درگیرانه)
 • فایده بیشتر داشتن
 • تجزیه و تحلیل راه حل های احتمالی
 • اهمیت،اولویت و حساسیت

11- مرحله ارزیابی و نتیجه گیری:در این مرحله راه حل نهایی یا کنش های مطروحه را مورد ارزیابی قرار می دهیدو نتایج ارزیابی را ثبت می نمائید

12- موانع و محدودیت های اجرایی:در این قسمت معلم پژوهنده موانع و محدودیت های طرح اقدام پژوهی خود را می نویسد بعنوان نمونه:

 1. ناکافی بودن برخی اطلاعات لازم در بعضی از موسسات مرتبط با موضوع
 2. گرانی و بالا بودن هزینه های اجرایی
 3. در دسترس نبودن منابع و کتب مورد نیاز
 4. کمبود زمان اجرای طرح
 5. مشکل عدم استفاده از همه روش های جمع آوری اطلاعات
 6. عدم همکاری کافی برخی از موسسات یا سازمان ها یا مدیران و همکاران و...
 7.   و .........  

13- پیشنهادها:در این مرحله محقق با استفاده از پیشنهادهای ضروری و موثر ارائه را ارائه می نماید پیشنهاد ها باید برگرفته از:

 • تجارب خود
 • مطالعات منابع علمی مختلف
 • نتایج طرح اقدام پژوهی خود
 • نتایج برخی گزارش های پژوهشی

14-ضمائم و پیوست ها: ضمائم و پیوست ها می توانند :

 • عکسها و نمودار ها چارت ها فرم ها
 •  برخی نامه های اداری
 • نمونه پرسشنامه
 •  نمونه فرم راهنمای پرسشنامه
 • نمونه کار دانش آموزان
 •  نمونه نظرات ثبت شده همکاران،اولیاءو..
 • مستندات رتبه ها و موفقیت ها
 • و.....

15منابع و ماخذ: منابع و مواخذ به ترتیب حروف الفبا و به شکل زیر نوشته می شود:

 نام خانوادگی و نام مولف،نام تالیف،نام انتشارات،شهر محل انتشار،دوره چاپ،زمان چاپ شامل ماه و سال انتشارادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها: مقاله،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 فروردین 1389 توسط دانشمندی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ